การประกันชีวิต

เพราะความมั่นคงในชีวิตเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ เราจึงมีแบบประกันชีวิตที่หลากหลาย เพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ปราศจากความกังวล พร้อมส่งต่อหลักประกันที่มั่นคงให้คนที่คุณรักได้

ประกันชีวิต คือ ?

สมาคมประกันชีวิตไทยได้สรุปคำจำกัดความว่า การประกันชีวิต คือ การชดเชยรายได้ที่ต้องสูญเสียไปอันเนื่องมาจากความตาย ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือชราภาพ

โดยบริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ ตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 861 ประกอบกับมาตรา 889 อธิบายความหมายของการประกันชีวิตไว้ว่า หมายถึง

“สัญญาซึ่งผู้รับประกันชีวิตตกลงจะใช้เงินจำนวนหนึ่งให้เมื่อมีเหตุในอนาคตดังระบุไว้ในสัญญา กล่าวคือ เมื่อผู้เอาประกันชีวิตหรือผู้ถูกเอาประกันชีวิตมรณะลงภายในเวลาตามที่ตกลงกันไว้ หรือเมื่อผู้นั้นยังทรงชีพอยู่จนถึงเวลาตามที่ได้ตกลงกันไว้ และในการนี้ผู้เอาประกันชีวิตตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันชีวิต”

กิจกรรมล่าสุด

ทีมงาม ร่วมเป็นจิตอาสาหน่วยฉีดวัคซีน กาชาติ สมุทรปราการ

ทีมงาม ร่วมเป็นจิตอาสาหน่วยฉีดวัคซีน กาชาติ สมุทรปราการ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชนทั่วประเทศอย่างเร่งด่วน ทำให้บุคลากรทางการแพทย์มีไม่เพียงพอในการให้บริการ จึงได้เข้าไปจิตอาสาสนับสนุนการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด » เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2564 ทางทีมงาม ได้ร่วมเป็นจิตอาสาหน่วยฉีดวัคซีน กาชาติ สมุทรปราการ เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแจกบัตรคิว กรอกข้อมูลทะเบียนประวัติ ลงบันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง ความดันโลหิต ชีพจร อัตราการหายใจ อุณหภูมิร่างกาย หรืออำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ประชาชนทั่วไปและผู้ที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19

ทีมงาม ร่วมเป็นจิตอาสาหน่วยฉีดวัคซีน สนามกี่ฬาไทยญี่ปุ่นด้านบน

ทีมงาม ร่วมเป็นจิตอาสาหน่วยฉีดวัคซีน สนามกี่ฬาไทยญี่ปุ่นด้านบน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชนทั่วประเทศอย่างเร่งด่วน ทำให้บุคลากรทางการแพทย์มีไม่เพียงพอในการให้บริการ จึงได้เข้าไปจิตอาสาสนับสนุนการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด ได้ร่วมเป็นจิตอาสาหน่วยฉีดวัคซีน สนามไทยญี่ปุุ่น เพื่อช่วยเหลือ กรอกข้อมูลทะเบียนประวัติ ลงบันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง ความดันโลหิต ชีพจร อัตราการหายใจ อุณหภูมิร่างกาย ให้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้ที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19

ออก บูธ ที่โรงพยาบาลเอกชัย

ออก บูธ ที่โรงพยาบาลเอกชัย

เมื่อวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2563 ได้มีการออก บูธ ที่โรงพยาบาลเอกชัย ได้รับการต้อนรับจาก แพทย์ พยาบาลอย่างดีเยี่ยม

Hello world!

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Phone
Line
Line
Phone